Welkom bij Stichting De Oude Schoenendoos - Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Stichting De Oude Schoenendoos. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom:

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting De Oude Schoenendoos is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij auteur, de vervaardiger van een object of de oorspronkelijke eigenaar van een object..

Geen garantie op juistheid:

Stichting De Oude Schoendoos staat niet garant voor de juiste inhoud van de gepubliceerde teksten.

Indien van toepassing:

Voor de bedragen die op onze website vermeld staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde bedragen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ons te mogen claimen of te veronderstellen.

Stichting De Oude Schoenendoos streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie en/of producten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting De Oude Schoenendoos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen:

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl

Bezwaar betreffende publicatie:
Mocht u, om welke reden dan ook, bezwaar ondervinden betreffende de publicatie van een bidprentje of de door ons geplaatste informatie of afbeeldingen, neem dan contact met ons op. Wij zullen dan in goed overleg met u het prentje en de overige gegevens of afbeeldingen per omgaande verwijderen of aanpassen.

Website

Copyright 2021 Stichting De Oude Schoenendoos

Copyright 2021 Loed Rongen

Bron-Licentie: Creative Commons Attribution 3.0 License - www.mitchinson.net