Beter leesbare vertaling van de handgeschreven vertaling.

Copie.
Wij Johan Heer van Cuijk maken openbaar al degene die deze tegenwoordige brief zullen zien of horen lezen, dat wij al onze gemeenschappelijke grond van die Heerlijkheid van Meer opwaarts naar Beeck wijkend of liggend, zo in natte als in droge in onze jurisdiktie liggende gelijk die zelfde grond onze dorpen Sannebeke Beke en Loen placht en bekend wordt toe te behoren hebben gegeven en geven in kracht deze tegenwoordige brief de inwoners in de voornoemde dorpen te weten Sannebeke Beke en Loen wonende van hun lieden te hebben en erfelijk te bezitten voor een jaarlijkse en erfelijke belasting van 20 schellingen wettelijke en goede penningen gerekend, welke voornoemde belasting wij de kerken van de voornoemde dorpen geven en vermaken voor de verlichting en voor heil en zaligheid van ons zelf; alzo dat die parochieanen van Sannebeke 15 schellingen Sint Jan patroon van haar kerk en de parochianen van Beke met die van Loen 5 schellingen Sint Laurentius patroon van hun kerk voor de verlichting elk jaar zullen geven. Op zulke conditie dat wij en onze erfgenamen die voorgenoemde gem. grond niet verkopen, verpanden of op eniger manier verminderen en zullen noch mogen gelanden ter goeder trouw vast en onverbrekelijk te onderhouden, alles zonder argh en list.
In kennis der waarheid hebben wij bevolen
onze zegel aan deze tegenwoordige brief
te hangen,
Gegeven bij Daelheijm in het jaar ons heren duizend drie honderd en acht den dag na Sint Jan (7 mei 1308).

Heerijkheid van Meer = Boxmeer
Beeck of Beke = Vierlingsbeek
Sannebeke = Sambeek
Loen = Overloon

1 schelling =zilveren muntstuk ter waarde van 6 stuivers of 96 penningen.
1 penning =oorspronkelijk zilveren, later koperen muntje: 1/16 stuiver.
20 sch = 120 st = f6 =  (€2,70)