Vertaling handgeschreven akte.

Copij

Wij Johan Heer toe Cuijck maecken aepenbaer allen
den gheene dije desen tegenwordighen bryeff sullen
syen off hoeren lesen, dat wij alle onse gemeynte
van dije,heerlicheit van Meer opwarts nae Beeck
sich weyckende off liggende, soe in naeten als in
droeghen in onse Jurisdictioen liggende gelick dye
selvige gemeijnt onse dorpen Sannebeecke Beke ende
Loen plach ende bekant wordt toe te behoeren hebben
gegeven ende gegeven in krafft van desen tegenwordigen
brieff den huysluyden inde voers: dorperen toe
weten Sannebeke Bekê ende Loon woenen van
hun luyden te hebben ende erfflicken te besitten voer
eenen Jaerlixen ende erfflicken thijns van twijntich
schijllijnghen, wyttelicker ende goede pennijnghen
gerekent, welcken voers: thijns wij dije kercken
der voers: dorperen gegeven ende maecken totten gelucht
ende voer Heijl ende salicheit onser selven alsoe dat
dije kerspelsluijden van 5annebeke vijffthyen schyllijngen
Synte Johan patroen hoers kercken ende dye kerspels
luijden van Beke mijt dye van Loen vijff schyllijngen
synte Laurijns patroen van hoeren kercke totten
gelucht alle iaer sullen wtreykenen, Mit sulcken
conditien dat wij ende onse erffgenaemen dije voerg:
gemeijnte nijet vercoepen, versetten, off meniger
manieren vermijnderen en sullen noch mueghen
gelaenende ter goede trouwen wast ende onverbree
kelicken te ondehalden, alles sonder arch ende Lyst.
In kennijsse der waerheit hebben wij benoelen
onsen siegel aen desen tegenwordighen brieff
te hanghen Gegeven bij Daelheijm int Jaer
ons heeren duysent drie hondert ende acht
des daechs nae synte Johan voer dije latynsche
parrt (7 mei)

 

gecopieerd door Christiaen Crouwers, substituut landschrijver
en koster in Sambeek (1547-1628)

Het origineel van deze copie bevindt zich in het
Parochie-archief Sambeek. De originele brief (Latijn)

is in het Sambeeks Gemeente ar. Rr.174 Streekarchief.